Kognitiva- och Beteendeinriktade Terapier, KBT

KBT är numera ett paraplybegrepp där olika former av tekniker möts och samverkar. I stora drag kan man säga att man i en KBT-behandling kartlägger hur sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden påverkar vårt välbefinnande.

I terapins början gör man tillsammans en beteende/problemanalys genom att kartlägga problemfyllda situationer och upplevelser i samspel med omgivningen. Därefter undersöker man tillsammans tankar, känslor och beteenden länkade till situationer och upplevelser. I KBT samarbetar terapeuten och patienten aktivt för att söka förståelse för och hitta lösningar på problemen. Mellan sessionerna får patienten "hemuppgifter" för att öva sig på det som lärs ut under terapisessionerna. Behandlingen bygger på att gå emot sina rädslor och att utveckla nya strategier där tidigare symtom och dysfunktionella beteenden styrt individens liv.

Schematerapi

Schemateapi är en utveckling av den kognitiva terapin med fokus på personlighets-relaterad problematik.

Schematerapi är en integrativ behandlingsform som blandar tekniker från kognitiv beteendeterapi, objektrelationteori, gestaltterapi och anknytningsteori. Man ser på hur tidiga erfarenheter i samspel med andra påverkat individens bild och förståelse av sig själv och andra. En individs tidiga erfarenheter lägger grund till de "kartor", "arbetsmodeller" eller "scheman" som individen senare i livet navigerar efter. Schematerapin utgår från grundläggande emotionella kärnbehov som alla individer behöver få tillgodosedda undetr uppväxten för att utvecklas till trygga individer. Dessa grundläggande emotionella kärnbehov är:

 • Trygg anknytning - uppnås genom upplevelse av skydd och stabilitet i relationer, att bli empatiskt bemött och känslomässigt intonad, genom bekräftelse, uppskattning och acceptans.

 • Autonomi - genom att uppmuntra kompetens och självständighet stimulera till en känsla av att bemästra livet på egen hand.

 • Frihet att uttrycka egna känslor och behov - att bli uppmärksammad och lyssnad till. Att få dela känslor och funderingar i ett ömsesidigt möte med en annan. Att bli sedd och bekräftad i sina känsloupplevelser.

 • Spontanitet och lekfullhet - genom att stimulera till kreativitet och nyfiket utforskande av omvärlden.

 • Realistiska gränser - att lära sig självkontroll och vikten av ömsesidighet i relationer.

När dessa behov blir bristfälligt bemötta uppstår sk. dysfunktiolla scheman, dvs. en form av negativa mönster eller teman som dominerar en individs liv. Ett schema bli till ett karaktärsdrag som individen identifierar sig med och har svårt att bryta sig loss ur. Ett schema innehåller:

 • tidigare minnen
 • tankar
 • känslor
 • kroppsliga reaktioner

Exempel på dysfunktionella scheman kan vara:

 • Övergivenhet - snälla, lämna mig inte
 • Misstro - jag kan inte lita på någon
 • Värdelöshet/skam - jag duger inte
 • Utanförskap - jag passar inte in
 • Underkastelse - jag vågar inte visa mina känslor
 • Bekräftelsesökande - jag måste prestera för att duga
 • Höga krav/kritisk - ingenting jag gör är tillräckligt bra
 • Beroende/inkompetens - jag klarar mig inte själv
 • Berättigad - jag är speciell, gör som jag vill

I schematerpi kartlägger man dessa scheman och patienten lär sig att förstå deras ursprung från barndomen och uppväxten. Tillsammans med terapeuten lär sig patienten att identifiera sina behov och att tillgodose dem på ett hälsosamt sätt.

För vidareinformation gå till ISST,s hemsida. Se länk i menyraden.